Assessing Fisheries in a New Era: Extended Guidance for Rapid Appraisals of Fisheries Management Systems (Vietnamese)

Type: Resource Tools
Author: The Oceans and Fisheries Partnership
Date: 22 April, 2020
Subject: Ecosystems Approach to Fisheries Management
Country: Regional
Language: Vietnamese

Được hướng dẫn bởi các quy định có liên quan trong CCRF, Trung tâm Quản lý Nguồn lợi Thủy sản Quốc tế, hiện được gọi là WorldFish, đã phát triển phiên bản đầu tiên của Sổ tay hướng dẫn về Đánh giá nhanh về hệ thống quản lý thuỷ sản (RAFMS) vào năm 1996. Cuốn Sổ tay này đóng vai trò là hướng dẫn thực địa để thu thập thông tin cần thiết về các hệ thống quản lý nghề cá hiện nay và được các chính phủ thông qua.

Download