Gender Research in Fisheries and Aquaculture: A Training Handbook (Thai/ภาษาไทย)

คู่มือการอบรมฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานด้านเพศสถานะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง (GAFS) ของสมาคมประมงแห่งเอเชีย (AFS) และ โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) คู่มือฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวมเอกสาร การอบรมต่าง ๆ ซึ่งเคยถูกนำไปใช้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยสะท้อนถึงประสบการณ์ของ ผู้หญิงและผู้ชายในภาคการประมงจากสถานการณ์จริง

The Gender Research in Fisheries and Aquaculture: Training Handbook was developed collaboratively by the Gender in Aquaculture and Fisheries Section (GAFS) of the Asian Fisheries Society (AFS), leading academic experts, and USAID Oceans’ technical experts . This training guide was developed to build the capacity of practitioners, experts, and students working in fisheries and aquaculture in gender theory and practice through interactive presentations and case studies.

Download