โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและประมงเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ส่งเสริมการท้าประมงที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก